به گزارش واحد روابط عمومی، آبیاری فضای سبز و درختان  اعم از بوستانها ،پارکها و فضای سبز سطح شهر در سه نوبت کاری تو سط واحد فضای سبز شهرداری نمین انجام گرفت.