شهرداری نمین به استناد مجوز شماره ۲۴۸– ۵ش الف مورخه ی ۱۷/۱۰/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر نمین درنظر دارد تعداد  ۴ باب مغازه   واقع در تقاطع خیابان شهید رجایی به طرف راه عنبران را از طریق برگزاری مزایده عمومی  و با شرایط ذیل به اشخاص ثالث حقیقی یا حقوقی  واگذار نماید. متقاضیان محترم می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخه۸/۱۲/۹۷ پیشنهادات خود را به دبیرخانه ی شهرداری تحویل و درصورت لزوم رسید دریافت نمایند.

۱- مغازه شماره ۲ جزئی از پلاک ۴۱۷ اصلی  به متراژ ۹۳/۳۳ متر مربع  از قرار هر متربع ۰۰۰/۸۰۰/۳۶ ریال جمعا به مبلغ ۰۰۰/۶۲۴/۲۴۸/۱ ریال

۲- مغازه شماره ۳ جزئی از پلاک ۴۱۷ اصلی  به متراژ ۹۳/۳۳ متر مربع  از قرار هر متربع ۰۰۰/۶۰۰/۳۶ ریال جمعا به مبلغ ۰۰۰/۸۳۸/۲۴۱/۱ ریال

۳- مغازه شماره ۴ جزئی از پلاک ۴۱۷ اصلی  به متراژ ۹۳/۳۳ متر مربع  از قرار هر متربع ۰۰۰/۴۰۰/۳۶ ریال جمعا به مبلغ ۰۰۰/۰۵۲/۲۳۵/۱ ریال

۴- مغازه شماره ۵ جزئی از پلاک ۴۱۷ اصلی  به متراژ ۹۳/۳۳ متر مربع  از قرار هر متربع ۰۰۰/۲۰۰/۳۶ ریال جمعا به مبلغ ۰۰۰/۲۶۶/۲۲۸/۱ ریال

– متقاضیان محترم که قصد شرکت در مزایده  را دارند لازم است   در خصوص مغازه شماره ۱ مبلغ  ۱۲۰/۲۴۳/۶ ریال ، در خصوص مغازه شماره ۲  مبلغ ۹۰۰/۰۹۱/۶۲ ریال ،  در خصوص مغازه شماره ۳ مبلغ ۶۰۰/۷۵۲/۶۱ ریال و در خصوص مغازه شماره ۴ مبلغ ۳۰۰/۴۱۳/۶۱ ریال  را به عنوان سپرده ی شرکت در مزایده به حساب شماره ی ۳۱۰۰۰۰۳۵۶۹۰۰۵ متعلق به شهرداری نمین نزد بانک ملی شعبه نمین واریز و قبض مربوط را به همراه درخواست و قیمت پیشنهادی حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخه ۸/۱۲/۱۳۹۷ به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند. با این توضیح که سپرده در پاکت الف، قیمت در پاکت ب و مجموع در پاکت ج که هر سه از دبیرخانه اخذ خواهد گردید قرار داده خواهد شد.

– سفت کاری مغازه های مورد مزایده تمام شده و باقیمانده کارهای مربوط  به هر پنج باب مغازه شامل ایزوگام سقف ، کف سازی ، نازک کاری داخلی ، سیم کشی ، نصب تاسیسات ، انشعابات و نمای سمت معبر و نصب درب و..  بر عهده برنده مزایده می باشد.

– پیشنهادات واصله در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۷روز  پنج شنبه  رأس ساعت ۱۲ ظهر با حضور اعضای کمیسیون معاملات شهرداری باز و قرائت خواهد شد.

– شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

– به پیشنهادات مخدوش ، فاقد سپرده و هم چنین مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.

– سپرده ی نفرات دوم و سوم تا تسویه حساب با برنده ی مزایده مسترد نخواهد شد. در صورت عدم تسویه حساب مبلغ پیشنهادی توسط برنده مزایده در ظرف مهلت اعطایی که برابر آیین نامه مالی شهرداریها حداکثر هفت روز خواهد بود سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و هر گونه ادعای بعدی از جانب وی به هیچ وجه مسموع نخواهد بود .

– مغازه ها صرفا برای ارائه خدمات میوه و تره بار فروشی واگذار می شود و در صورت هر گونه تغییر در نحوه بهره برداری مغازه ها از طرف شهرداری پلمپ خواهد شد و این حق از طرف خریدار در هنگام تنظیم قرارداد به شهرداری اعطاء خواهد شد.

– شهرداری مغازه ها را صرفا با تنظیم قرارداد داخلی واگذار می نماید و هیچ تعهدی در خصوص سند رسمی و طی مراحل آن در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نمین  بر عهده ندارد.

 

آگهی فوق در سایت WWW.NaminCity.ir درج  و در سامانه ستاد(سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) به نشانی WWW.Setadiran.ir قابل شرکت می باشد.

شوقی-شهردار نمین