شهرداری نمین به استناد مجوز شماره ۹– ۵ش الف مورخه ی ۱۹/۱/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر نمین درنظر دارد تعداد  ۲ قطعه زمین خود واقع در کمربندی خانلی را از طریق برگزاری مزایده عمومی  و با شرایط ذیل به اشخاص ثالث حقیقی یا حقوقی  واگذار نماید. متقاضیان محترم می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه ۸/۱۲/۹۷ پیشنهادات خود را به دبیرخانه ی شهرداری تحویل و درصورت لزوم رسید دریافت نمایند.

۱- قطعه شماره ۳۲ تفکیکی از ۷۰۵۱ فرعی مفروز و مجزی شده از ۲۹۸۵ فرعی از ۴۱۷ اصلی به مساحت ۱۳/۲۰۰ مترمربع از قرار هر متر مربع ۰۰۰/۵۰۰/۴ ریال جمعاً به مبلغ ۰۰۰/۵۲۰/۸۰۰ ریال

۲- قطعه شماره ۴۴ تفکیکی از ۷۰۶۳ فرعی مفورز و مجزی شده از ۲۹۸۵ فرعی از ۴۱۷ اصلی به مساحت ۷۱/۲۹۴ متر مربع از قرار هر متر مربع ۰۰۰/۳۰۰/۴ ریال جمعاً به مبلغ ۰۰۰/۲۵۳/۲۶۷/۱ ریال 

– متقاضیان محترم که قصد شرکت در مزایده  را دارند لازم است  در خصوص قطعه شماره ۳۲  مبلغ ۰۰۰/۰۲۶/۴۰ ریال و  در خصوص قطعه شماره ۴۴ مبلغ  ۶۵۰/۳۶۲/۶۳ ریال را به عنوان سپرده ی شرکت در مزایده به حساب شماره ی ۳۱۰۰۰۰۳۵۶۹۰۰۵ متعلق به شهرداری نمین نزد بانک ملی شعبه نمین واریز و قبض مربوط را به همراه درخواست و قیمت پیشنهادی حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه ۸/۱۲/۱۳۹۷ به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند. با این توضیح که سپرده در پاکت الف، قیمت در پاکت ب و مجموع در پاکت ج که هر سه از دبیرخانه اخذ خواهد گردید قرار داده خواهد شد.

– پیشنهادات واصله در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۷روز  پنج شنبه رأس ساعت ۱۲ ظهر با حضور اعضای کمیسیون معاملات شهرداری باز و قرائت خواهد شد.

– شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

– به پیشنهادات مخدوش ، فاقد سپرده و هم چنین مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.

– سپرده ی نفرات دوم و سوم تا تسویه حساب با برنده ی مزایده مسترد نخواهد شد. در صورت عدم تسویه حساب مبلغ پیشنهادی توسط برنده مزایده در ظرف مهلت اعطایی که برابر آیین نامه مالی شهرداریها حداکثر هفت روز خواهد بود سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و هر گونه ادعای بعدی از جانب وی به هیچ وجه مسموع نخواهد بود .

 

آگهی فوق در سایت WWW.NaminCity.ir درج و در سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)به نشانی WWW.Setadiran.ir قابل شرکت می باشد.

شوقی-شهردار نمین