آگهی مزایده نوبت اول شهرداری نمین - واگذاری دو قطعه زمین در کمربندی خانلی