آگهی مزایده شماره نوبت اول - واگذاری یک قطعه زمین در خیابان جانبازان نمین