آگهی مزایده نوبت اول شهرداری نمین - واگذاری 5 باب مغازه در تقاطع خیابان شهید رجایی