شهرداری نمین در نظر دارد بر اساس موافقتنامه شماره ۵۳۲/۴۱ مورخه ۳/۸/۹۷  از محل اعتبارات استانی تهیه و اجرای عملیات آسفالت و لکه گیری معابر سطح شهر را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید،لذا از کلیه پیمانکارانی که دارای رتبه بندی راه و باند میباشند دعوت به عمل      می آید با در نظر گرفتن شرایط ذیل،نسبت به ارائه قیمت پیشنهادی اقدام نمایند.

موضوع مناقصه:

۱-تهیه و اجرای آسفالت شامل قیر پاشی و حمل آسفالت،پخش کمپکت آسفالت و زیر سازی و کاتر زنی مطابق با جزئیات و مشخصات فنی ارئه شده از طریق کارفرما.

۲-برآورد اولیه۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳  ریال می باشدو مدت اجرای آن شش ماه می باشد.

۳-شرکت کنندگان بایستی پیشنهادات خود را بر اساس قیمت مقطوع از قرار هر متر مربع و بدون قید شرط در پاکت سر بسته تا ده روز پس از نشر آخرین آگهی، در سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) به نشانی www.setadiran.ir ثبت و به دبیر خانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

۴-شرکت کنندگان بایستی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۵ ریال به حساب شماره ۲۱۷۱۱۴۰۹۸۲۰۰۵ شهرداری نمین نزد بانک ملی شعبه نمین بعنوان سپرده شرکت در مناقصه بنام دریافت وجوه سپرده واریز و فیش واریزی از بابت سپرده یا به همان مبلغ ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری نمین را در پاکت (الف)،مدارک صلاحیت و سوابق کاری را در (پاکت ب)و قیمت پیشنهادی را در (پاکت ج)قرار داده و تحویل شهرداری نمایند.تمامی پاکت ها از دبیر خانه اخذ خواهد شد.

۵-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

۶-به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از انقضای مهلت مقرر تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۷-سپرده نفر دوم تا عقد قرارداد با نفر اول عودت داده نخواهد شد.

۸-هزینه چاپ آگهی مناقصه به عهده برنده می باشد.

۹-حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مناقصه آزاد است.

۱۰-چنانچه برنده مناقصه ظرف مدت حداکثر هفت روز از تاریخ ابلاغ حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده تودیعی به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

 

                             

                                                                                                                                         شوقی

شهردار نمین