به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری ، عملیات ترمیم و اجرای کانیو گذاری و جدول گذاری در سطح شهر نمین با هدف هدایت آبهای سطحی  کوچه های تربیت ،عقاب و قسنتهایی از محلح امام حسین (ع) توسط واحد عمران شهرداری نمین انجام گرفت.