اخذ پروانه ساختمان

مدارک مورد نیاز پروانه

۱- برگه دستور تهیه نقشه
۲- یکسری نقشه های کامل معماری، سازه، تاسیسات
۳- برگه تعهد ناظر، مالک
۴- برگ تعهد مجری ( در صورت داشتن مجری ذی صلاح طبق ضوابط نظام مهندسی )
۵- برگه تعهد مبحت ۱۹(ساختمانهای ۴ طبقه مفید به بالا(الزامی است)
۶- دفترچه چک لیست مبحث ۱۹ (الزامی است)
۷- برگه معرفی نامه ناظرین و مجری صادره از نظام مهندسی
۸- برگه بیمه ( از کارشناس مربوطه تهیه شود)
۹- برگه تعهد عقب نشینی (در صورت داشتن عقب نشینی از کارشناس مربوطه تهیه گردد)

 
شرح اقدامات
واحد/مسئول
توضیحات
ارائه نقشه های ترسیمی توسط مالک
نقشه های ترسیمی باید مراحل تائید اداره نظارت بر ساخت و ساز و نظام مهندسی را طی کرده باشد و فرم درخواست پروانه ساختمان تکمیل گردد.
ثبت در دفتر دبیرخانه
دبیرخانه
نوشتن نامه بیمه
دایره فنی
نامه بیمه بصورت تایپی نمی باشد و در صورت داشتن عقب نشینی به مقدار عقب نشینی توسط دفترخانه صلح حقوقی می گردد
تهیه پیش نویس پروانه
دایره فنی
تایپ پیش نویس پروانه و بیمه برای اداره بیمه
دبیرخانه
فرم بیمه نامه تکمیل می گردد.
امضای نامه ها توسط کارشناس و مسئول دایره فنی
دایره فنی
محاسیه عوارض و آتش نشانی و پرداخت آن توسط مالک و در انتها تائیید مسئول درآمد
درآمد
پرداخت ها از طریق فیش بانکی انجام می شود
محاسبه عوارض نوسازی و پرداخت آن توسط مالک و در انتها تائید مسئول نوسازی
نوسازی
دریافت نامه بیمه و تسویه حساب مالی و نوسازی.
دایره فنی
تایید شدن فتوکپی پروانه به همراه فرم گزارش شروع عملیات ساختمانی توسط مالک و ناظر.
تائید صدور پروانه ساختمانی توسط معاون / مدیر منطقه
شهردار
نسخه دوم به تائید معاون رسیده و نسخه اصلی بعد از تائید مدیر منطقه به متقاضی ارائه می گردد. در صورت تائید نشدن بازگشت به مرحله ۶٫
صدور پروانه ساختمانی
دبیرخانه
مالک موظف است شروع عملیات ساختمانی را به شهرداری اعلام نماید.
پایان