ارتباط با شهردار

نام و نام خانوادگی

موضوع

تلفن تماس

ایمیل شما

پیام شما

پیوست فایل یا تصویر

یعقوب علایی

ایمیل shahrdar@namincity.ir

شماره دفتر ۳۲۳۲۲۰۳۱ - 045

شماره فکس ۳۲۳۲۲۴۴۴ - 045