استعلام آپارتمان

مدارک مورد نیاز جهت استعلام آپارتمان

۱-مدارک مورد استعلام آپارتمانی
۲-ارائه برگه استعلام دفترخانه
۳-کپی سند مالکیت ( تمام صفحات )
۴-کپی کارت ملی خریدار / فروشنده
۵-کپی پایانکار
۶-کپی صورتمجلس تفکیکی
۷-کپی فیش نوسازی ( عوارض سالیانه ) ارائه فیش الزامی است
۸-پوشه

شرح اقداماتواحد/مسئولتوضیحات
ارائه استعلام دفترخانه توسط مالکروابط عمومی دایره فنی
تشکیل پروندهروابط عمومی دایره فنی
تعیین نوبت بازدیدروابط عمومی دایره فنی
بازدید از محل دایره فنیدر صورت تخلف ارجاع به کمیسیون ماده صد
تهیه پیش نویس استعلام دفترخانهدایره فنیفرم پیش نویس پاسخ به استعلام دفترخانه تکمیل می گردد
تایپ پیش نویس استعلام دفترخانهدبیرخانه
امضای برگه فوق  توسط کارشناس مربوطه و مسئول دایره فنیدایره فنی
تائید درآمد در صورت عدم بدهیدرآمددرآمد عوارضات مربوطه از قبیل۲% نقل و انتقال و تفکیک به همراه میزان بدهی اخذ می گردد.
تائید نوسازی در صورت عدم بدهینوسازی
تائید معاون / مدیر منطقهشهردار
ثبت در دبیرخانهدبیرخانه
صدور استعلام دفترخانهدبیرخانه
پایان