استعلام بانک

مدارک مورد نیاز جهت استعلام بانک

ارائه برگه استعلام بانک
کپی سند مالکیت ( تمام صفحات )
کپی کارت ملی وام گیرنده
کپی فیش نوسازی ( عوارض سالیانه ) ارائه فیش الزامی است
کپی بنجاق / پروانه / پایانکار ( در صورت داشتن )
کپی صورت مجلس تفکیکی ( در صورت آپارتمان بودن )
پوشه

شرح اقداماتواحد/مسئولتوضیحات
ارائه درخواست استعلام از بانک و موسسات مالی  توسط بانک
تشکیل پروندهروابط عمومی دایره فنی
اخذ نوبت بازدیدروابط عمومی دایره فنیدر صورت پایانکار جدید،مراحل ۴ و ۵ انجام نمی شود و همان کارشناس که پایانکار را صادر نموده جواب استعلام بانک را می دهد.
بازدید از محل دایره فنیدر صورت تخلف ارجاع به کمیسیون ماده صد
تهیه پیش نویس مسیر بانکدایره فنیفرم ارائه بانک جهت استعلام تکمیل
می گردد.
تایپ پیش نویس نامه مسیر بانکدبیرخانه
امضای برگه فوق  توسط کارشناس مربوطهدایره فنی
تائید درآمد در صورت عدم بدهیدرآمد
تائید نوسازی در صورت عدم بدهینوسازی
تائید نامه توسط مسئول دایره فنیدایره فنی
ثبت در دفتر دبیرخانهدبیرخانه
صدور نامه مسیردبیرخانه
پایان