استعلام زمین ( خرید و فروش )

مدارک مورد نیاز استعلام زمین

۱ – ارائه برگه استعلام دفتر خانه
۲- کپی سند مالکیت ( تمام صحفات )
۳ – کپی کارت ملی خریدار / فروشنده
۴ – کپی فیش نوسازی ( عوارض سالیانه )
۵ – کپی بنجاق
۶ – پوشه

شرح اقداماتواحد/مسئولتوضیحات
ارائه استعلام دفترخانه توسط مالکروابط عمومی دایره فنی
تشکیل پروندهروابط عمومی دایره فنی
تعیین نوبت بازدیدروابط عمومی دایره فنی
بازدید از محل دایره فنیدر صورت تخلف ارجاع به کمیسیون ماده صد
تهیه پیش نویس استعلام دفترخانهدایره فنیفرم پیش نویس پاسخ به استعلام دفترخانه تکمیل می گردد
تایپ پیش نویس استعلام دفترخانهدبیرخانه
امضای برگه فوق  توسط کارشناس مربوطه و مسئول دایره فنیدایره فنی
تائید درآمد در صورت عدم بدهیدرآمددرآمد عوارضات مربوطه از قبیل۲% نقل و انتقال و تفکیک به همراه میزان بدهی اخذ می گردد.
تائید نوسازی در صورت عدم بدهینوسازی
تائید معاون / مدیر منطقهشهردار
ثبت در دبیرخانهدبیرخانه
صدور استعلام دفترخانهدبیرخانه
پایان