استعلام صنف

مدارک مورد نیاز استعلام صنف

ارائه برگه استعلام اتحادیه
۲-کپی سند مالیکت ( تمام صفحات )
۳-کپی کارت ملی
۴-کپی اجاره نامه
۵-کپی فیش نوسازی ( عوارض سالیانه ) ارائه فیش الزامی است
۶-کپی بنجاق / پروانه / پایانکار ( در صورت داشتن )
۷-پوشه

شرح اقداماتواحد/مسئولتوضیحات
ارائه استعلام دفترخانه توسط مالکروابط عمومی دایره فنی
تشکیل پروندهروابط عمومی دایره فنی
تعیین نوبت بازدیدروابط عمومی دایره فنی
بازدید از محل دایره فنیدر صورت تخلف ارجاع به کمیسیون ماده صد
تهیه پیش نویس استعلام دفترخانهدایره فنیفرم پیش نویس پاسخ به استعلام دفترخانه تکمیل می گردد
تایپ پیش نویس استعلام دفترخانهدبیرخانه
امضای برگه فوق  توسط کارشناس مربوطه و مسئول دایره فنیدایره فنی
تائید درآمد در صورت عدم بدهیدرآمددرآمد عوارضات مربوطه از قبیل۲% نقل و انتقال و تفکیک به همراه میزان بدهی اخذ می گردد.
تائید نوسازی در صورت عدم بدهینوسازی
تائید معاون / مدیر منطقهشهردار
ثبت در دبیرخانهدبیرخانه
صدور استعلام دفترخانهدبیرخانه
پایان