اصلاح پروانه ساختمان

مدارک مورد نیاز اصلاح پروانه

۱-فرم در خواست ( از روابط عمومی شهرسازی تهیه شود )
۲-ارائه نقشه پیشنهادی
۳-کپی سند مالکیت ( تمام صفحات )
۴-کپی کارت ملی مالک / وکیل
۵-کپی پروانه
۶-کپی گزارش ناظر
۷-پوشه

شرح اقداماتواحد/مسئولتوضیحات
درخواست اصلاح و تغییر پروانه توسط مالکفرم درخواست اصلاح پروانه ساختمان پر شود
ثبت در دفتر دبیرخانهدبیرخانه
تشکیل پرونده و بررسی مدارکروابط عمومی دایره فنیمدارک لازم:۱-درخواست کتبی اصلاح پروانه۲-فتوکپی و اصل شناسنامه مالک۳-پوسه فنردار۴-کپی سند مالکیت۵-تکمیل فرم افزایش سطح زیر بنا۶-تکمیل فرم افزایش و یار تغییر طبقات
تعیین نوبت بازدیدروابط عمومی دایره فنی
بازدید از محلدایره فنیفرم گزارش بازدید تکمیل می گردد
نوشتن پیش نویس دستور نقشه اصلاحی در صورت نداشتن تخلف ساختمانیدایره فنیدر صورت داشتن تخلف ساختمان ارائه پرونده به کمیسیون ماده صد جهت اعلام نظر
تائید نقشهاداره نظارت بر ساخت و ساز معاونت شهرسازینقشه های ترسیمی توسط مهندسین ناظر که به تائید نظام مهندسی ساختمان رسیده است باید به تائید اداره نظارت یر ساخت و ساز معاونت شهرسازی برسد.
دریافت نقشه هادایره فنی
تهیه پیش نویس پروانه اصلاحی و در صورت تغییر مساحت پروانه تهیه پیش نویس ساختماندایره فنیفرم اصلاحات و تغییرات پروانه ساختمانی تکمیل می گردد فرم نامه بیمه تکمیل می گردد
تایپ پیش نویس پروانه اصلاحی و بیمهدایره فنی
تائید اصلاح پروانه توسط کارشناس و مسئول دایره فنیدایره فنی
تائید درآمد در صورت عدم بدهیدرآمد
تائید نوسازی در صورت عدم بدهینوسازی
تائید مدیر/ معاون منطقهشهردارنسخه دوم به تائید معاون رسیده و نسخه اصلی بعد از تایید مدیر منطقه به متقاضی ارائه می گردد و در صورت تائید نشدن بازگشت به مرحله ۱۰
صدور پروانه اصلاحی ساختماندبیرخانه
پایان