با عنایت به لزوم #مشارکت_شهروندی و همچنین حمایت فکری ، معنوی ومادی شهروندان محترم ، #شهرداری_نمین در نظر دارد فرصتی برای شهروندانی که موفق به پرداخت #عوارض_نوسازی سالیانه نشده اند فراهم آورد، لذا شهروندان ضمن استفاده از این فرصت استثنایی، در #مهلت_تعیین_شده نسبت به پرداخت عوارض نوسازی به واحد درآمد و نوسازی شهرداری نمین مراجعه و اقدام نمایند در غیر اینصورت جریمه دیرکرد و معوقات بر عهده مودیان محترم خواهد بود .