تمدید پروانه ساختمان

مدارک مورد نیاز تمدید پروانه

۱-کپی سند مالکیت ( تمام صفحات )
۲-کپی کارت ملی مالک / وکیل
۳-کپی فیش نوسازی ( عوارض سالیانه ) ارائه فیش الزامی است
۴-کپی گزارش ناظر
۵-کپی پروانه / اصلاح پروانه

شرح اقداماتواحد/مسئولتوضیحات
درخواست تمدید پروانه توسط مالکفرم درخواست تمدیدپروانه ساختمانی پر شود
ثبت در دفتر دبیرخانهدبیرخانه
تشکیل پروندهروابط عمومی دایره فنی
تعیین نوبت بازدیدروابط عمومی دایره فنی
بازدید از محلدایره فنیمدارک لازم: ۱-نقشه هوایی ۲-اصل و فتوکپی شناسنامه مالک۳-مفاصا حساب و پرونده قبلی
نوشتن پیش نویس تمدید پروانهدایره فنی
تایپ پیش نویس تمدید پروانهروابط عمومیدر صورت عدم تائید تشکیل کمیسیون ماده صد (بررسی بعد از بازدید) بعد از رای کمیسیون ماده صد باید تسویه گردد.
امضای تمدید پروانه توسط کارشناس و مسئول دایره فنیدایره فنیفرم پیش نویس تمدید پروانه تکمیل می گردد.
تائید درآمد در صورت عدم بدهیدرآمددر صورت انقضای مهلت پروانه و محاسبات عوارض اخذ خواهد .
تائید نوسازی در صورت عدم بدهینوسازینسخه دوم به تائیدمعاون رسیده ونسخه اصلی بعد از تائید مدیر منظقه ارائه می گردد.
تائید معاون / مدیر منطقهشهردار
صدور تمدید پروانه.دبیرخانه
پایان