در جوابیه درج مطلبی با عنوان ” قلع و قمع درختان نمین چایی باغ اکرامی جنب دانشگاه پردیس” توسط یکی از شهروندان در یکی از کانالهای خبری فضای مجازی به اطلاع میرساند، مجوز هر گونه قطع یا سر زنی درختان چنانچه باعث ایجاد خطر برای ساکنین محترم باشد، در وهله نخست در کمیسیون فضای سبز مطرح و پس از بررسی های لازم مجوزهای قانونی و لازم صادر میگردد.
با توجه به اینکه قطع درخت مذکور بدون اخذ مجوز بوده است ، شهرداری نمین ضمن بررسی موضوع و برخورد قانونی با عواملین، متخلفین در این زمینه را جهت اقدامات قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهد کرد.

روابط عمومی شهرداری نمین