حضور شهردار، اعضای شورای شهرو کارکنان شهرداری نمین در راهپیمایی روز قدس