دستور تهیه نقشه ساختمان

مدارک مورد نیاز دستور نقشه

۱-کپی سند مالکیت ( تمام صفحات )
۲-کپی کارت ملی مالک / وکیل
۳-ارائه وکالتنامه ( در صورت داشتن وکیل )
۴-کپی بنجاق
۵-کپی فیش نوسازی ( عوارض سالیانه ) ارائه فیش الزامی است
۶-پوشه

شرح اقداماتواحد/مسئولتوضیحات
درخواست صدور نقشه توسط مالک وکیل قانونیفرم درخواست پر می شود مدارک لازم : ۱-کپی سند مالکیت۲-کپی شناسنامه مالک وکیل۳-وکالت نامه۴-کروکی ثبتی(تفکیکی)در صورتی که سند مالکیت فاقد مساحت و عرضه حدود و ابعاد باشد و یا اینکه سند مالکیت با وضع موجود مغایرت داشته باشد،نقشه هوایی(ارائه آن به عهده روابط عمومی دایره فنی است)۵-فیش عوارض نوسازی در صورت ساختمان بودن
ثبت در دفتر دبیرخانهدبیرخانه
تشکیل پرونده و بررسی مدارکروابط عمومی دایره فنی
تعیین نوبت بازدیدروابط عمومی دایره فنی
بازدید از محل و مشخص کردن زمین بر روی نقشه طرح تفصیلیدایره فنی-در صورتیکه وضع موجود ساختمان باشد به لحاظ تخلفات مورد بررسی قرار می گیرد.-استعلام از میراث فرهنگی در خصوص حریم
-استعلام از امور برق در خصوص حریم
-در صورت نیاز،پرونده در کمیته ۳ نفره با کمیته فنی شهرداری مطرح می شود.
اعلام کاربری و میزان عقب نشینیطرح تفصیلیدر صورت درخواست خرید تراکم و تغییر کاربری ارجاع به گروه کارشناسان و کمیسیون طرح تفصیلی و در صورتی که ملک در بر خیابان و با گذرهای دارای خط پروژه واقع گردید جهت تعیین میزان عقب نشینی از واحد نقشه برداری
نوشتن پیش نویس دستور نقشه و نامه به اداره گاز جهت قطع گازدایره فنیدر صورتی که بنا برای اولین بار احداث می شود نیازی به نامه اداره گاز نیست.
تایپ دستور نقشهدبیرخانه
بررسی و تائیددایره فنیپس ازدریافت جوابیه اداره گاز دستور نقشه صادر می شود.
محاسبه عوارض نوسازی و درآمد و پرداخت آن توسط مالکدرآمد و نوسازیدر صورت پرداخت عوارض و آماده سازی و خرید تراکم تسویه حساب مالی
تائید معاون / مدیر منطقهشهردار
صدور دستور نقشه ساختمانیدبیرخانه
پایان