دفتر فنی و شهرسازی

شرح وظایف مسئول شهرسازی

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • نظارت بر صدور پروانه ساختمانی، پایان کار، گواهی عدم خلاف و  …
 • بررسی و نظارت دقیق بر ضوابط شهرسازی و معماری طبق قوانین و مقررات .
 • بررسی و نظارت در خصوص طرح جامع و تفصیلی شهر در منطقه.
 • کنترل بنای احداث شده توسط مالک با پروانه ساختمانی صادر شده.
 • نظارت و کنترل در خصوص بازدید از ابنیه در منطقه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

شرح وظایف کارشناس شهرسازی

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • رعایت دقیق ضوابط شهرسازی با توجه به نظریه کار شناس طرح های تفصیلی و گذربندی و کنترل دقیق آن ( از نظر کاربری، ضابطه، ارتفاع، مورد مسیری و … ).
 • کنترل نقشه های معماری از نظر شهرسازی و نظریه کارشناس طرح های تفصیلی و گذربندی جهت طرح در کمیسیون شهرسازی و معماری و اعلام به کارشناس مسؤول درآمد و همچنین ورود اطلاعات نقشه ها.
 • بررسی گزارش کارشناسی و تطبیق آن با سوابق پرونده جهت کلیه پاسخ استعلام ها.
 • تعیین و میزان نوع تخلف به منظور ارجاع به کمیسیون ماده صد.
 • پاسخ استعلام های ادارات و سایر واحد های تابعه شهرداری.
 • بررسی و پاسخگویی به موارد تخلفات ارایه از نظر شکایات مجاورین.
 • بررسی و تعیین کدهای عوارض و اعلام به واحد درآمد ( تراکم، پارکینگ گروهی و … ).
 • بررسی، پیگیری و اعتراض به آراء کمیسیون ماده صد و اعلام به کارشناس مسؤول درآمد.
 • بررسی نقشه ها از نظر شهرسازی در ساختمان های بلند مرتبه و بررسی نقشه های ساختمان های کوتاه مرتبه از نظر معماری، شهرسازی و سازه.
 • بررسی و اصلاح نقشه های ساختمانی.
 • پاسخ لازم به درخواست های تعمیرات، تفکیک  و …
 • تنظیم صورت جلسه های لازم شهرسازی و بررسی موردی پروژه ها و مباحث شهرسازی.
 • تهیه دستور نقشه و اعلام ضابطه.
 • کنترل موارد پاسخ به عدم خلاف، وضعیت بنا، پایان کار و انجام کار.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.