شورای دوره ششم شهر نمین در نشستی با ۳ رای سید احمد موسوی را به عنوان سرپرست شهرداری نمین معرفی کردند