به گزارش واحد روابط عمومی ، با شروع فصل گرما شستشو و تنظیف جوبهای سطح شهر با هدف رفع آلودگی و گرفتگی مسیر وسط واحد خدمات شهری شهرداری نمین انجام شد.

مسئول خدمات شهری شهرداری نمین از شهروندان به ویژه مغازه‌داران سطح شهر خواست تا از ریختن ضایعات و نخاله ها در داخل جداول، جوی ها و کانال های سطح شهر خودداری کنند تا چهره

زیبا و موزونی در سطح شهر وجود داشته باشد.