به گزارش واحد روابط عمومی  شهرداری ، طرح توزیع باکس های زباله در سطح شهر نمین با هدف تفکیک زباله از مبدأ از خیابان های شهید بهشتی، شهرک بهداشت، کمربندی خانلی، کمربندی و شهرک سیمان توسط واحد خدمات شهری شهرداری نمین انجام گرفت. این طرح در روزهای آینده ادامه خواهد داشت.

مرتضی مقدم در اینباره افزود:  تفکیک زباله های تر و خشک در مبدا یکی از مهمترین اقداماتی است که در جمع آوری مناسب پسماند شهری تاثیر گذار بوده و قطعا برنامه ریزی مناسبی برای رفتن به سمت و سوی بازیافت این مواد می تواند با ساماندهی این موضوع امکان پذیر خواهد بود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر روزانه تقریبا ۲۰ تن پسماند شهری از سطح شهر جمع آوری شده و  هزینه های زیادی در این بخش در طول سال صرف جمع آوری پسماند شهری می شود.