عدم تخلف ساختمانی

مدارک مورد نیاز عدم خلاف

۱-کپی سند مالکیت (تمام صفحات)
۲-کپی کارت ملی مالک /وکیل
۳-کپی فیش نوسازی (عوارض سالیانه)
۴-کپی پروانه / اصلاح پروانه
۵-ارئه کروکی وضع موجود و تأیید آن (عرصه و اعیان)
(لازم به توضیح است که در صورت پیشروی همسایه های مجاور نشان داده شود)
۶-گزارش ناظر (مرحله اول تا ……………….)
۷-استحکام بنا ۰فرم شماره۶ ) در صورت تخلف کمتر از ۵۵ درصدکل زیر بنا استحکام بنا در گزارش ناظر (مرحله اول تا…….)
۸-عکس از تخلفات
۹-نقشه مصوب معماری(پلان طبقات ،نما، برش)
۱۰-نقشه وضع موجود (پلان طبقات)
۱۱-رأی و جدول کمیسیون ماده صد( در صورت داشتن)
۱۲-پوشه

شرح اقداماتواحد/مسئولتوضیحات
درخواست صدور عدم خلاف توسط مالکفرم درخواست پر می شود(مراجعه به روابط عمومی دایره فنی) مدارک مورد نیاز سند مالکیت، فتوکپی، پروانه،گزارش ناظرو در صورت اینکه ملک مورد تقاضا در مرحله سفتکاری و به یعهد باشد کروکی ثبتی نیز نیاز می باشد و در صورت تخلف برگه استحکام بنا مورد نیاز می باشد.
ثبت در دفتر دبیرخانهدبیرخانه
تشکیل پروندهروابط عمومی دایره فنی
اخذ نوبت بازدیدروابط عمومی دایره فنی
بازدید از محل مورد نظردایره فنیدر صورت تخلف ارجاع به کمیسیون ماده صد
نوشتن پیش نویس صدور عدم خلافدایره فنیگواهی عدم خلاف تکمیل می گردد
تایپ پیش نویس صدور عدم خلافدایره فنی
امضای صدور عدم خلاف توسط کارشناس و مسئول دایره فنیدایره فنی
تایید درآمد در صورت عدم بدهیدرآمد
تائید نوسازی در صورت عدم بدهینوسازی
امضا توسط معاون یا مدیر منطقهشهردارنسخه دمم به تائید معاون رسیده و نسخه اصلی بعد از تائید مدیر منطقه به متقاضی ارائه می گردد. در صورت تائید نشدن بازگشت به مرحله ۸
صدور عدم خلافدبیرخانه
پایان