به گزارش واحد روابط عمومی ، در ادامه آسفالت کوچه ها و خیابانها در سطح شهر ،عملیات زیرسازی، برداشت آسفالت تخریب شده و آسفالت کوچه شفق محله سرهنگ که با گذشت سالیان دچار تخریب و فرسایش شده بود توسط واحد عمران شهرداری نمین انجام گرفت.