به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری ، با هدف هدایت آبهای سطحی و فرسایش جوبهای سطح شهر ، عملیات اصلاح جوبهای خیابان تربیت و شهرک سیمان توسط واحد عمران شهرداری نمین

انجام گرفت.