به گزارش واحد روایط عمومی شهرداری ، عملیات رنگ آمیزی تأسیسات شهری و اماکن عمومی شهرداری از جمله :میله چراغها، تأسیسات روشنایی ، میله تابلو کوچه ها ، وسایل بازی کودکان ، نرده ها و … توسط واحد زیباسازی شهرداری نمین انجام گرفت.