با افزایش دما و جهت رفع گرفتگی و جلوگیری از بوی نامطبوع ، عملیات شستشو و تنظیف جوبها و کانالهای سطح شهر از میدان شهدا تا میدان دادگستری و همچنین از خیابان شهید چمران تا میدان جانبازان توسط واحد خدمات شهری شهرداری نمین انجام گرفت.