به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری ، در ادامه نصب تابلوهای کوچه های سطح شهر ، نصب تابلو کوچه های شهید بهشتی ، توحید ، قائم و محله امام حسین (ع) با هدف شناسنامه دار کردن کوچه ها و سهولت در دست یابی شهروندان و مسافران توسط واحد زیباسازی شهرداری نمین انجام گرفت.