فرم ثبت خدمات شهری (137)

نام و نام خانوادگی (الزامی)

تلفن تماس (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی

دسته بندی (الزامی)

آدرس محل وقوع مشکل (الزامی)

شرح مشکل ( در صورت لزوم )