قوانین شهرداری - بخش سوم

۱۶- تهیه مقررات صنفیو پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صنفیاصناف و پیشه وران
۱۷- پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضیو ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تامین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر در خیابان ها و میدان ها و باغ هیعمومیو تهیه اراضیمورد احتیاج بریلوله کشیوفاضل آب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضیلازم بریساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیریو متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.
۱۸- تهیه و تعیین میدان هیعمومیبریخرید و فروش ارزاق و توقف وسائط نقلیه و غیره .
۱۹- تهیه و تدوین آئین نامه بریفراوانیو مرغوبیت وحسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجریآن پس از تصویب انجمن شهر
۲۰- (اصلاحی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) جلوگیریاز ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحویاز انحاء موجب بروز مزاحمت بریساکنین یا مخالفت اصول بهداشت در شهرهاست شهرداریمکلف است از تاسیس کارخانه ها ، کارگاهها ، گاراژهیعمومیو تعمیرگاه ها و دکان ها و همچنین مراکزیکه مواد محترقه میسازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداریو به طور کلیتمام مشاغل و کسب هاییکه ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیریکند و در تخریب کوره هیآجر و گچ و آهک پزیو خزینه گرمابه هیعمومیکه مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکشهیاماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد میکنند از آلوده شدن هویشهر جلوگیرینماید و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را بخارج از شهر انتقال دهد.
تبصره: (الحاقی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) شهرداریدر مورد تعطییل و تخریب و انتقال بخارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبیبه صاحبان آن ها ا بلاغ نماید و اگر صاحبان ملک به نظر شهرداریمعترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونیمرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند . ریکمیسیون قطعیو لازم الاجرا است.
هر گاه ریکمسیون مبنیبر تائید نظر شهرداریباشد ویا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا درمهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداریبه وسیله ماموریت خود راسا اقدام خواهد نمود.
۲۱- احداث بناها و ساختمان هیمورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومیو کشتارگاه و میدان ها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحیو فنیو اتخاذ تدابیر لازم بریساختمان خانه هیارزان قیمت بریاشخاص بیبضاعت ساکن شهر
۲۲- تشریک مساعیبا فرهنگ در حفظ ابنیه وآثار باستانیشهر و ساختمانهیعمومیو مساجد و غیره.
۲۳- اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگیگرمابه ها و نگاهداریاطفال بیبضاعت و سرراهی.
۲۴- صدور پروانه بریکلیه ساختمانهاییکه در شهر میشود.
تبصره : (مصوب ۱۷/۵/۱۳۵۲) شهرداریدر شهرهاییکه نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه هیساختمانینوع ا ستفاده از ساختمان را قید کند. در صورتیکه برخلاف مندرجات پروانه ساختمانیدر منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداریمورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم میکند.
این تصمیم وسیله مامورین شهرداریاجرا میشود و کسیکه عالماً از محل مزبور پس از تعطیل بریکسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه یاز ششماه تا دو سال و جزینقدیاز پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل میشود. دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمیو ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسیوسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاریمحسوب نمیشود.
۲۵- (اصلاحی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) ساختن خیابانها و اسفالت کردن سواره روها و پیاده روهیمعابر و کوچه هیعمومیو انهار و جدولهیطرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداریهر محل.
تبصره : طبق ماده ۱۱۳ حذف شده.
۲۶- پیشنهاد برقرارییا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهیوارداتیو صادراتیکشور و محصولات داخلیو غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه بریاطلاع وزارت کشور.
تبصره ۱: به منظور تشویق صادرات کشور نسبت به کالاهیصادراتیبیشتر از یک درصد قیمت کالا نباید وضع عوارض شود.
تبصره ۲: کالاهیعبوریاز شهرها که بریمقصد معینیحمل میشود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداریهیعرض راه معاف میباشد .
تبصره ۳: ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه ۳۲ راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ تصوب این قانون طبق تبصره ۱ این بند تصحیح میشود .
تبصره ۴: آئین نامه هیگریز از پرداخت عوارض شهرداریو استنکاف از آن با موافقت وزارتین کشور و دادگستریتنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته میشود.
۲۷-(الحاقی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) وضع مقررات خاصیبرینامگذاریمعابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاریاماکن و نصب تابلویالصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهیها از محل هیغیر مجاز و هرگونه اقداماتیکه در حفظ نظافت و زیبائیشهر موثر باشند .
۲۸- (الحاقی۱۷/۱۱/۱۳۴۵) صدور پروانه کسب بریاصناف و پیشه وران . کلیه اصناف و پیشه وران مکلفند بریمحل کسب خود از شهرداریمحل پروانه کسب دریافت دارند. [۵][۵] تبصره : (الحاقی۲۷/۱۱/۱۳۴۵ شهرداریمیتواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راسا و به وسیله مامورین خود اقدام نماید. [۶][۶] ماده ۵۶- شهرداریخارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهیه و توزیع آب و برق و سایر تاسیسات شهرداریرا ندارد.
ماده ۵۷- اجریمقررات شهرداریکه جنبه عمومیدارد و به تصویب انجمن رسیده پس از اعلام بریکلیه ساکنین شهر لازم الرعایه است . و اگر تصمیمیدر حدود قوانین و وظایف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص یا اشخاص یا موسسات معینیاتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتیکه آنها به تصمیم متخذه تسلیم نباشند میتوانند ابتدا به انجمن شهر و در ثانیبه انجمن ولایتیو در صورت نبودن انجمن ولایتیبه وزارت کشور شکایت نمایند و نظر انجمن ولایتییا وزارت کشور ابلاغ میشود و چنانچه قبل از انجام تشریفات فوق اقدامیاز طرف شهرداریشده باشد و پس از رسیدگیمحقق شود که ضرورت نداشته و متضمن خسارتیباشد شهرداریباید خسارت ناشیه از آن اقدام را جبران کند .چنانچه تصمیم وزارت کشور به ضرر متعترض یا معترضین اتخاذ شود و متضرر میتواند بدادگاه هیعمومیمراجعه نماید.
============================
[۵][۵]- رجوع به قانون نظام صنفیچاپ شده در این مجموعه.
[۶][۶]- رجوع به قانون نظام صنفیچاپ شده در این مجموعه.