به گزارش واحد روابط عمومی ، ۱۶ عدد سطل زباله دوقلوی مدرن مخصوص زباله های تر و خشک با هدف فرهنگ سازی تفکیک زباله از مبدا، در خیابانهای اصلی شهرنصب گردید.
لازم به ذکر است متعاقب برنامه ریزی انجام شده در شهرداری نمین، عملیات  طرح جمع آوری و تفکیک زباله از مبدا و جداسازی زباله های تر از خشک، آغاز شده است.