پایان کار پروانه ساختمان

مدارک مورد نیاز پایانکار

۱- کپی سند
۲- کپی کارت ملی /وکیل
۳- کپی فیش نوسازی (عوارض سالیانه) ارائه فیش الزامی است
۴- کپی پروانه /اصلاح پروانه
۵- ارائه کروکی وضع موجود و تائید آن(عرضه و اعیان)
۶- گزارش ناظر(مرحله پایان) در گزارش ناظر صدور پایانکار بلامانع است قید گردد)
۷- استحکام بنا (فرم شماره۶) در صورت تخلف کمتر از ۵ درصد سطح کل زیربنا استحکام بنا در گزارش ناظر تایید گردد
۸- کپی جدول کمیسیون ماده صد
۹- در صورت داشتن آسانسور (تایید آسانسور از اداره استاندارد الزامی است)
۱۰- پوشه

شرح اقداماتواحد/مسئولتوضیحات
درخواست پایان کار توسط مالکمدارک لازم:
۱-گزارش مهندس ناظر
۲-کپی سند مالکیت
۳-کپی شناسنامه مالک
۴-جواز ساختمان
۵-کروکی ثبتی
ثبت در دفتر دبیرخانهدبیرخانه
تشکیل پروندهروابط عمومی دایره فنی
اخذ نوبت بازدیدروابط عمومی دایره فنی
بازدید از محل مورد نظردایره فنیدر صورت وجود تخلف دریافت برگه استحکام بنا و ارائه پرونده به کمیسیون ماده صد
نوشتن پیش نویس پایانکاردایره فنی
تایپ پیش نویس پایانکاردایره فنی
امضای پایانکار توسط کارشناس و مسئول دایره فنیدایره فنی
تائید درآمد در صورت عدم بدهیدرآمدضمن بررسی بدهی ، عوارضات مربوطه از قبیل زیبا سازی ، تفکیک و … اخذ می گردد.
تائید نوسازی در صورت عدم بدهینوسازی
تائید معاون / مدیر منطقهشهردار
صدور پایانکاردبیرخانه
پایان