عملیات اجرایی پروژه احداث زمین ورزشی بسکتبال و محوطه بازی کودکان در مجاورت شهرداری نمین

توسط واحد عمران شهرداری آغازشد.