قابل توجه شهروندان شریف نمین و کلیه عزیزان صاحب ذوق استان

بدینوسیله به استحضار می رساند شهرداری و شورای اسلامی شهر نمین در نظر دارد که در تابلوی بزرگ پل تقاطع غیر همسطح ورودی نمین جمله ای را جهت خوش آمد گویی به مسافران و میهمانان با استفاده از چهار کلمه ی « نمین – کهن – فرهنگ – ادب » و یا به صورت آزاد نهایتا تا ۱۵ کلمه جهت شناساندن هر چه بهتر شهر نمین نصب نماید ، لذا از عموم صاحب نظران در نمین و هم استانیهای عزیز تقاضا دارد که در این زمینه شهرداری و شورای اسلامی شهر نمین رابانظرات ارزشمند خویش مساعدت نمایند.شایان ذکر است که به بهترین جمله هدیه ای از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر نمین تعلق خواهد گرفت .
توجه : طریقه ی تحویل و ارسال جملات شهروندان محترم به دو شکل زیر خواهدبود :
الف ) تحویل و یا ارسال جملات به روابط عمومی شهرداری نمین .

ب)ارسال جملات به ادمین کانال شهرداری نمین به نشانی @s_mousavi14
افراد شرکت کننده می توانند تا ۵ جمله فاخر خود را با استفاده از کلمات مد نظر ارسال فرمایند.
@namin_shahrdari