شهرداری نمین در نظر دارد بر اساس موافقتنامه شماره ۵۳۲/۴۱ مورخه ۳/۸/۹۷  از محل اعتبارات استانی اجرای عملیات و بهسازی رودخانه نمین چای را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید،لذا از کلیه پیمانکارانی که دارای رتبه بندی آب میباشند دعوت به عمل می آید با در نظر گرفتن شرایط ذیل،نسبت به ارائه قیمت پیشنهادی اقدام نمایند.

موضوع مناقصه:

  • اجرای عملیات بهسازی نمین چای شامل :

الف-اجرای هرمتر مکعب پی سنگی (شامل خاکبرداری و سنگ چینی با سنگ لاشه)

ب-اجرای هر متر مکعب دیوار سنگی بصورت یک طرف نما (شامل خاکبرداری، سنگ چینی با سنگ لاشه و سنگ مالون و بند کشی)

د-اجرای هر مترمربع پازل چینی پیاده رو

ه-کف سازی رودخانه با سنگ لاشه از قرار هر مترمربع

ج-اجرای هر متر مکعب دیوار سنگی بصورت دو طرف نما (شامل خاکبرداری، سنگ چینی با سنگ لاشه و سنگ مالون و بند کشی)

۲-برآورد اولیه۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴  ریال می باشدو مدت اجرای آن هشت ماه می باشد.

۳-شرکت کنندگان بایستی پیشنهادات خود را بر اساس قیمت مقطوع و بدون قید شرط در پاکت سر بسته تا ده روز پس از نشر آخرین آگهی، در سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) به نشانی www.setadiran.ir ثبت و به دبیر خانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

۴-شرکت کنندگان بایستی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۱۱۴۰۹۸۲۰۰۵ شهرداری نمین نزد بانک ملی شعبه نمین بعنوان سپرده شرکت در مناقصه بنام دریافت وجوه سپرده واریز و فیش واریزی از بابت سپرده یا به همان مبلغ ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری نمین را در پاکت (الف)،مدارک صلاحیت و سوابق کاری را در (پاکت ب)و قیمت پیشنهادی را در (پاکت ج)قرار داده و تحویل شهرداری نمایند.تمامی پاکت ها از دبیر خانه اخذ خواهد شد.

۵-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

۶-به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از انقضای مهلت مقرر تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۷-سپرده نفر دوم تا عقد قرارداد با نفر اول عودت داده نخواهد شد.

۸-هزینه چاپ آگهی مناقصه به عهده برنده می باشد.

۹-حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مناقصه آزاد است.

۱۰-چنانچه برنده مناقصه ظرف مدت حداکثر هفت روز از تاریخ ابلاغ حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده تودیعی به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.                     

                                                                                                                                         شوقی

شهردار نمین