قوانین شهرداری - بخش اول

در وظایف شهرداری ماده ۵۵- وظایف شهرداری به شرح ذیل است:
۱- ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.
۲- تنظیف و نگاهداری و تسطیع معابر و انهار عمومی و مجاری آب ها و فاضل آب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشناییبه وسائل ممکنه.
تبصره ۱: (اصلاحی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های عمومی بریکسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر واماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راسا اقدام کند . در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارات آنها اقدام کند ولی کسانیکه بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راسا و به وسیله مامورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.
تبصره ۲: (اصلاحی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) احداث تاسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعیکه وزارت آب و برق نیروی آنرا تامین نکرده است با موافقته قبلی وزارت آب و برق بعهده شهرداری است.
تهیه آب مشروب شهرها و تامین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنی مواردیکه سازمانهای تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصویب انجمن شهر بعهده شهرداری خواهد بود . این قبیل شهرداریها میتوانند با تصویب انجمن شهر بعهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداریها میتوانند با تصویب انجمن شهر و تائید وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آنرا به موسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند.
تبصره ۳: (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) موسسات خیریه که تامین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون بعهده داشته اند و عملیات آنها مورد تائید شهرداری محل و وزارت کشور باشد میتوانند کماکان بکار خود ادامه دهند.
تبصره ۴: (الحاقی۱۷/۵/۱۳۵۲) شهرداری مکلف است محل های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلابها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی باطلاع عموم برساند.
محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.
رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محله های تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند.
مجازات متخلفین طبق ماده ۲۷۶ قانون کیفر عمومی تعیین میشود.[۱][۱] در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یکسال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یکسال ضبط میشود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.[۲][۲] ۳- مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانیخوابار و مواد مورد احتیاج عمومیو جلوگیریاز فرومش اجناس فاسد و معدوم نمودن آن ها.
۴- مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعیبا موسسات وزارت بهداریدر ابله کوبیو تلقیح واکسن و غیره بریجلوگیریاز امراض ساریه.
۵- جلوگیریاز گدائیو واداشتن گدایان بکمار و توسعه آموزش عمومیوغیره .
============================
[۱][۱]- از ماده ۲۷۶ قانون کیفر عمومیمصوب ۲۳ دی۱۳۰۴ شمسی: «نسبت به کلیه امور خلافیاز قبیل عدم رعایت نظامات راجع به بلدیه و نظمیه و صحیه همچنین عدم رعایت نظامات راجعه به درشکه چیها و شوفرها و حفظ حیوانات و همچنین راجع به ولگردیو گدائیو فحاشیو استعمال الفاظ رکیکه در معابر عمومیو امثال آنها وزارت داخله نظامنامه لازمه تهیه نموده و مقررات آن پس از تصویب وزارت عدلیه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد …. »
[۲][۲]- آئین نامه خلافیموضوع تبصره ۴ فوق در این مجموعه چاپ گردیده.