قوانین شهرداری - بخش دوم

۶- (اصلاحی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) اجریتبصره یک ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری[۳][۳] و تاسیس موسسات فرهنگیو بهداشتیو تعاونیمانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهیمبارزه با بیسوادیو کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل موسسات و مساعدت مالیبه انجمن تربیت بدنیو پیش آهنگیو کمک به انجمن هیخانه و مدرسه و اردویکار . شهرداریدر این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه هیفرهنگیو زندان با تصویب انجمن شهر از اراضیو ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکمیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت.
تبصره۱: (الحاقی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) تبصره ماده ۵ قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب ۲۸/۳/۳۴ به قوت خود باقیاست.
تبصره ۲: (الحاقی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور به قوت خود باقیاست .
۷- حفظ و اداره کردن دارائیمنقول و غیر منقول شهرداریو اقامه دعویبر اشخاص و دفاع از دعاویاشخاص علیه شهرداری.
۸- برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداریو تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانیو اجریآن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانیبه وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال میشود.
۹- (اصلاحی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) انجام معاملات شهرداریاعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آئین نامه مالیشهرداریها پیش بینیشده در این قانون.
۱۰- اهدا و قبول اعانات و هدایا بنام شهر با تصویب انجمن
اعانات پرداختیبه شهردارییا موسسات خیریه از طرف وزارت دارائیجزء هزینه قابل قبول اعانه دهندگان پذیرفته میشود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه یکه داده است از مالیات بر درآمد معاف میباشد.
۱۱- نظارت و مراقبت درصحت اوزان و مقیاس‌ها [۴][۴] ۱۲- تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات.
۱۳- ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها
۱۴- (اصلاحی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم بریحفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهیشکسته و خطرناک واقع در معابر عمومیو کوچه ها و اماکن عمومیو دالانهیعمومیو خصوصیو پرکردن و پوشاندن چاه ها و چاله هیواقع در معابر و جلوگیریاز گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان هیمشرف و مجاور به معابر عمومیکه افتادن آنها موجب خطر بریعابرین است و جلوگیریاز ناودان ها و دودکش هیساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.
تبصره: (الحاقی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت هیمندرج در ماده فوق ، شهرداریپس از کسب نظر مامور فنیخود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبیصادر مینماید و اگر دستور شهرداریدر مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداریراساً با مراقبت مامورین خود اقدام برفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدیپانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.
مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومیمانند سینماها، گرمابه‌ها، مهمانخانه‌ها، دکاکین، قهوه خانه‌ها، کافه رستوران‌ها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومیاست. نیز می‌باشد.
۱۵- جلوگیریاز شیوع امراض ساریه انسانیو حیوانیو اعلام این گونه بیماریها به وزارت بهداریو دامپزشکیو شهرداریهیمجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتیکه مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلا صاحب و مضر هستند.
============================
[۳][۳]- تبصره ۱ ماده ۸ مزبور عبارتست از: شهرداریها مکلفند در حدود قوانین مربوط در تهیه وسایل ساختمان مدارس و توسعه معارف طبق آئین نامه مخصوص با وزارت فرهنگ تشریک مساعینمایند.
[۴][۴]-(تدوین کننده): نظارت و مراقبت مزبور جزء وظایف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتیایران گردیده است.