شهرداری نمین در نظر دارد بر اساس مجوز شماره ۳۲۱/۵/ش/الف شورای شهر از محل اعتبارات داخلی اجرای جدول گذاری معابر سطح شهر را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید،لذا از کلیه پیمانکارانی که دارای رتبه بندی راه و باند میباشند دعوت به عمل می آید با در نظر گرفتن شرایط ذیل،نسبت به ارائه قیمت پیشنهادی اقدام نمایند.

موضوع مناقصه:

۱-اجرای عملیات جدول گذاری معابر سطح شهر با جدولهای پرسی و ماشینی طبق مشخصات فنی و جزئیات ارئه شده از طرف کارفرما :

الف ) اجرای هر متر طول جوب ۳۰ سانتیمتر

ب ) اجرای هر متر طول جوب ۵۰ سانتیمتر

ج ) اجرای هر متر طول کانیوو ۳۰ سانتیمتر

د ) اجرای هر متر طول تک جدول ۵۰ سانتیمتر

پ ) اجرای هر متر طول تک جدول  ۳۰ سانتیمتر

ت ) اجرای هر متر طول آبرو ۳۰ سانتیمتر خوابیده

ث ) اجرای هر متر طول جوب ۱۸ سانتیمتری

خ ) اجرای هر متر طول دور باغچه

۲-برآورد اولیه۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸  ریال می باشدو مدت اجرای آن هشت ماه می باشد.

۳-شرکت کنندگان بایستی پیشنهادات خود را بر اساس قیمت مقطوع از قرار هر متر طول و بدون قید شرط در پاکت سر بسته تا ده روز پس از نشر آخرین آگهی، در سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) به نشانی www.setadiran.ir ثبت و به دبیر خانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

۴-شرکت کنندگان بایستی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۳۵۶۹۰۰۵ شهرداری نمین نزد بانک ملی شعبه نمین بعنوان سپرده شرکت در مناقصه بنام دریافت وجوه سپرده واریز و فیش واریزی از بابت سپرده یا به همان مبلغ ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری نمین را در پاکت (الف)،مدارک صلاحیت و سوابق کاری را در (پاکت ب)و قیمت پیشنهادی را در (پاکت ج)قرار داده و تحویل شهرداری نمایند.تمامی پاکت ها از دبیر خانه اخذ خواهد شد.

۵-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

۶-به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از انقضای مهلت مقرر تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۷-سپرده نفر دوم تا عقد قرارداد با نفر اول عودت داده نخواهد شد.

۸-هزینه چاپ آگهی مناقصه به عهده برنده می باشد.

۹-حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مناقصه آزاد است.

۱۰-چنانچه برنده مناقصه ظرف مدت حداکثر هفت روز از تاریخ ابلاغ حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده تودیعی به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

 

                             

                                                                                                                                         شوقی

شهردار نمین